VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Vergi Muafiyetleri

OSB’ lere Tanınan Vergi Muafiyetleri

VERGİ TÜRÜOSB TÜZEL KİŞİLİĞİOSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELERAÇIKLAMA

Emlak Vergisi
 
Muaf(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren5 yıl)Muaf(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası
 Atıksu BedeliMuaf(Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler)Muaf(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler) Muaf değil(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler)4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi
Elektrik ve Havagazı Tüketim VergisiMuaf(OSB’nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için)Muaf Değil4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 KDVMuaf(Arsa ve işyeri teslimleri )(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile  bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV’ye tabi)Muaf Değil(Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV’den muaftır)4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi
Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni HarcıMuaf Muaf2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi

Kurumlar Vergisi
  Muaf(OSB’nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir)  Muaf Değil5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi

Çevre Temizlik Vergisi
Muaf(Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak  belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB’ler)Muaf(Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) 10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm
Tevhid ve İfraz İşlem Harcı
Muaf
 

Muaf
5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesine ilave (n) bendi